क्र.सं शीर्षक समूह डाउनलोड
1. नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण (1) अन्य डाउनलोड
2. मिनरल मिक्स्चर प्लाण्ट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया अन्य डाउनलोड
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया अन्य डाउनलोड
4. पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ अन्य डाउनलोड
5. पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC): अन्य डाउनलोड