क्र.सं शीर्षक समूह डाउनलोड
1. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया कार्यविधि डाउनलोड
2. क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रिया कार्यविधि डाउनलोड
3. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया कार्यविधि डाउनलोड
4. सहकार्यमा साइलेज बनाउने मेशिन जडान कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया कार्यविधि डाउनलोड
5. पशु सेवाको क्षेत्रमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि कार्य संचालन प्रकृया, २०७७ कार्यविधि डाउनलोड
6. निजी क्षेत्रमा कार्यरत पाराभेट तथा ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया कार्यविधि डाउनलोड
7. उप आयोजना पूर्ण प्रस्ताव तयारी, प्रस्तावन तथा मूल्याङ्कन विधि ( Full Proposal) कार्यविधि डाउनलोड
8. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ लिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया कार्यविधि डाउनलोड
9. Project Implementation Manual (Updated) कार्यविधि डाउनलोड
10. उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि कार्यविधि डाउनलोड
11. ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version कार्यविधि डाउनलोड
12. नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड
13. सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड