Introduction

पशुजन्य पदार्थहरुको उत्पादकत्व तथा मूल्य श्रृङ्खलामा वृद्धि र छनौट गरिएका पशुजन्य वस्तुहरु (दूध, मासु, पश्मिना) मा आधारित साना किसान तथा उद्यमीहरु लगायतको समानुकूलतालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना तयारीको क्रममा रहेको छ ।
 
 

 

 

Read More

   Publications

Title Download
2. Final Revised CENA Volume II (1)
Grant Flow Chart
Bulletin
Selected Parameters on Daitu, Goat and Chyangra Farming
Poster_Hygienic Milk Production
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सम्बन्धी ब्रोसर
View More

   Notice Board

Sorry! Data is not available.
View All

   Acts, Rules, Directories

Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
मिनरल मिक्स्चर प्लाण्ट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया
View More
Title Download
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया
क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रिया
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया
सहकार्यमा साइलेज बनाउने मेशिन जडान कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया
View More
Title Download
नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण (1)
मिनरल मिक्स्चर प्लान्ट वितरण कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६
View More

   Video Gallery View All

Nepal Livestock Sector Innovation Project "Baseline Video Documentory"

   Other Downloads

Title Download
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम साझेदारी प्रस्तावको ढाँचा।
सामाजिक परिचालक दरखास्त फारमः
View More