क्र.सं. शीर्षक प्रकाशित मिति हेर्नुहोस
१. दूध चिलिङ्ग भ्याट माग गर्न इच्छुक सहकारी संस्थाहरुलार्इ नमूना काल्पनिक प्रस्ताव २०२०-१०-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२. Invitation for Bids for the Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags And Milk Analyzer (Contract ID: NP-MOLD-196428-GO-RFB/NP-MOLD-196430-GO-RFB) २०२०-१०-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालार्इ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया २०२०-१०-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४. Addendum २०२०-१०-११ सूचना हेर्नुहोस्
५. मिनरल मिक्स्चर प्लान्ट वितरण कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया २०२०-१०-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना २०२०-१०-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७. साइलेज बनाउने उप-आयोजना अवधारणा पत्रको नमूना २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
८. उप-आयोजना अवधारणा पत्रको ढाँचा २०२०-०७-२२ सूचना हेर्नुहोस्
९. उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) पेश गर्ने प्रयोजनका लागी म्याद थप गरिएको सूचना २०२०-०७-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. मासुको लागि स्वस्थ खसी/ बोका उत्पादन उप-आयोजना अवधारणा पत्रको नमुना २०२०-०७-१७ सूचना हेर्नुहोस्
११. दूध उत्पादनकव लागि गाइपालन उप-आयोजना अवधारणा पत्रको नमूना २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. Notice for Cancellation of Procurement Process (Construction of BSL2+ Laboratory at National FMD & TADs Laborator) २०२०-०७-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१३. Notice for Cancellation of Procurement Process २०२०-०७-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिनासँग आवद्ध उत्पादक संघहरुलाई उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणापत्र (PCN) पेश गर्ने बारेको सूचना २०२०-०६-३० सूचना हेर्नुहोस्
१५. Selection of National individual consultant for Performance Pedigree Recording System & Data Management and Operation Consultant (Contract ID: NP-MOLD-147389-CS-INDV) २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि २०२०-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१७. Dairy training cancellation (Contract Id No: NP-MOLD-164342-NC-RFQ) २०२०-०६-११ सूचना हेर्नुहोस्
१८. उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि २०२०-०६-१० सूचना हेर्नुहोस्
१९. दुध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिना संग आवद्ध उत्पादक संस्थाहरुलार्इ उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना २०२०-०६-१० सूचना हेर्नुहोस्
२०. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ २०२०-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२१. Notice about selection of Performance Pedigree Recording System and Data Management and Operation -Individual Consultant (NP-MOLD-147389-CS-INDV). २०२०-०५-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२२. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ २०२०-०५-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२३. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ २०२०-०५-०४ सूचना हेर्नुहोस्
२४. Invitasion of Quotation for Dairy Product Divesification Trainin CIN:- NP-MOALD-164342-NC-RFQ २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२५. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२६. Extention of Quotation Submission Date for Dairy Product Divesification Trainin CIN:- NP-MOALD-164342-NC-RFQ २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२७. Notice for the selection of National individual consult for the Updating of Project Website and portal distribution २०२०-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
२८. Notification of contract award for Procurement of Bio Safety Cabinet (NP-MOLD-125327-CW-RFB) २०२०-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
२९. Notification of contract award for Procurement of Supplying and Installlation of Prefab Cold Room for Vaccine Storage (NP-MOLD-125334-GO-RFB) २०२०-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३०. Notification of contract award for Procurement of Machinery for animal Quarantine Check Post (NP-MOLD-125345-GO-RFB) २०२०-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३१. Notification of contract award for Procurement of Equipment for National Vaccine Production Lab (NP-MOLD-141024-GO-FFRB-Slice 1-7) २०२०-०३-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३२. EOI for hiring consultancy as business service provider for Support to innovative entrepreneurship development (Contract ID: NLSIP NP-MOLD-129861-CS-CDS) २०२०-०३-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३३. Notification of contract award for Procurement of Silage Making Machine (NP-MOLD-125339-GO-RFB) २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३४. Notification of contract award for construction of livestock market (NP-MOLD-125344-CW-RFB-Slice 1&2) २०२०-०२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
३५. Notification of contract award for procurement of Vehicles (NP-MOLD-125322-CW-RFB-Slice 1,2,3) २०२०-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
३६. Invitation for Bids for the procurement of Lab Equipment CIN: NP-MOLD-125330-GO-RFB-2 (Date of publication: 7 February 2020):- २०२०-०२-०७ सूचना हेर्नुहोस्
३७. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of construction of Livestock Market at Chitwan district: २०२०-०२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
३८. Issuance of letter of intent to award the contract contract for execution of construction of Livestock Market at Bardiya distric:- २०२०-०२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
३९. Notification of contract award for construction of model forage training unit at sarlahi (NP-MOLD-123414-CW-RFB) २०२०-०१-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४०. Notification of award Livestock Sector Baseline Study (Contract ID: NP-MoLD-96593-CS-CQS) २०२०-०१-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ बुटवल) २०२०-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४२. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, पोखरा) २०२०-०१-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, हेटौडा) २०२०-०१-१३ सूचना हेर्नुहोस्
४४. Notification of contract award for Procurement of FMD Vaccine NP-MOLD-125347-CW-RFB) २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ विराटनगर) २०२०-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ पोखरा) २०२०-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
४७. Construction of BSL2+ Laboratory at National FMD & TADs Laboratory (Contract Identification No. NP-MOLD-129860-CW-RFB first date of publication :- 9 January 2020) २०२०-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
४८. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई बुटवल समाजिक परिचालक परिक्षाकेन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा। २०२०-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
४९. Notice for Technical Assistance to Neapl Livestock Sector Innovation Porject (Contract ID: NP-MOLD-45227-CS-QCBS) २०२०-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्
५०. Notification of contract award for construction of veterinary service training building in karnali state (NP-MOLD-123396-CW-RFB) २०१९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
५१. Notification of contract award for construction for livestock service center (NP-MOLD-115830-CW-RFB-Slice 3) २०१९-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
५२. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of FMD Vaccine (NP-MOLD-125347-GO-RFB) २०१९-१२-२० सूचना हेर्नुहोस्
५३. Notification of contract award for compound wall and fencing for rotational grazing at goat farming; chitlang (NP-MOLD-124126-CW-RFB) २०१९-१२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५४. Issuance of letter of intent to award the contract of construction of veterinary Service Training Building at Birendranagar Municipality of Karnali State, (Np-MOLD-123396-CW-RFB) २०१९-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५५. Notice for CENA (Contract ID: NP-MOLD-45234-CS-CQS): २०१९-१२-१५ सूचना हेर्नुहोस्
५६. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-115830-CW-RFB-Slice 3) २०१९-१२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
५७. Notification of contract award for Construction of Goat Shed at Goat Form; Budhitola ;Kailali (NP-MOLD-124127-CW-RFB) २०१९-१२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
५८. पशु सेवा सामाजिक परिचालक करार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गर्ने सम्बन्धि सूचनाः- २०१९-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
५९. The Construction of Livestock Market at Bardiya and Chitwan district (First Date of Publication: 27 November 2019). २०१९-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
६०. LoI for the Construction of Goat Shed at Goat Farm, Budhitola, Kailalai, (NP-MOLD-124127-CW-RFB) २०१९-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६१. LoI for compound wall and Fencing for Rotational Grazing at Goat Farming, Chitlang (NP-MOLD-124126-CW-RFB) २०१९-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६२. Letter of Invitation for the Construction of Livestock Service Centre at, Kapilvastu, Bardiya, Palpa, Rupandehi and Arghakhachi २०१९-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६३. Notice for short listing Base Line Survey (Contract ID: NP-MOLD-96593-CS-CQS) २०१९-११-२१ सूचना हेर्नुहोस्
६४. आयोजनाको सहयोगमा संचालित Productive Alliance उप-आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ (खसी बोकाको मात्र) र च्याङग्रा पश्मिना खरिद गर्न चाहने खरिद कर्ताहरुलाई आफ्नो माग विवरण पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचनाः २०१९-११-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६५. Notice of cancellation of procurement process of Lab Equipment (Contract ID: NP-MOLD-125350-GO-RFB): २०१९-१०-३१ सूचना हेर्नुहोस्
६६. Issuance of letter of intent to award the contract of Construction of Livestock Service Centre, (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 7) २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
६७. Notice about Shortlist of EOI for Capacity Enhancement Needs Assessment २०१९-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६८. Cancellation of procurement process Construction of Livestock Service Centre, (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 3) २०१९-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६९. Notice for Cancellation of Procurement Process (Livestock Service Center Gulmi) २०१९-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७०. Expression of Interest to enlist in the Roster २०१९-०८-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७१. Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Office Goods २०१९-०८-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७२. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 13) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७३. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 11) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७४. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 8) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७५. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 10) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७६. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 1) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७७. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 4) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७८. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 5) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७९. Notice for Livestock Sector Baseline Study (Reference no:- NP-MOLD-96593-CS-CQS) २०१९-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
८०. Project Implementation Manual (Updated) २०१९-०८-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८१. Notification of contract award for Construction of Bull Mother Shed at National Livestock Bredding Center; Pokhara (NP-MOLD-71988-CW-RFB) २०१९-०७-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८२. Notification of contract award for Construction of Modern Forage Storage Unit and Forage seed Processing Unit (NP-MOLD-71133-CW-RFB) २०१९-०७-१५ सूचना हेर्नुहोस्
८३. Notification of contract award for Construction of nepal Veterinary Council Building (NP-MOLD-40932-CW-RFB) २०१९-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
८४. Addendum for construction of Infrastructure for Upgrading to BSL2+ Laboratory & Waste Water Management Plan (NP-MOLD-71901-CW-RFB): २०१९-०६-२० सूचना हेर्नुहोस्
८५. Revised Notice on Shortlist TA २०१९-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्
८६. Reference to the tender notice published by the project on 12 March 2019 regarding procurement of Sexed Semen (Contract ID: NP-MOLD-45565-GO-RFB): २०१९-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८७. Notice for Short listing of consultancy for TA: २०१९-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८८. Addendum for the construction of Bull Mother Shed at National Livestock Breeding Center, Pokhara (Notice published on 22 May 2019): २०१९-०६-०४ सूचना हेर्नुहोस्
८९. Addendum for the construction of Nepal Veterinary Council Office Building (Notice published on 22 may 2019): २०१९-०६-०४ सूचना हेर्नुहोस्
९०. Addendum for the procurement of equipment for National Vaccine Production Laboratory (Notice published of 10 May 2019 ): २०१९-०६-०४ सूचना हेर्नुहोस्
९१. Letter of intent to award the contract of Sexed Semen २०१९-०५-०३ सूचना हेर्नुहोस्
९२. Notice for the selection of ICT Consultant (International) २०१९-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
९३. ROI Notice for Capacity Enhancement Needs Assessment (CENA) Reference No : NP-MOLD-45234-CS-CQS २०१९-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९४. EOI Notice for the selection of Consulting for the preparation of different Guidelines, operating manuals, strategy, feasibility study of the development of the livestock market, impact study of FMD and PPR (ID: NP-MOLD-96310-cS-CQS): २०१९-०४-०४ सूचना हेर्नुहोस्
९५. Invitation for Bids for the procurement of Laptop and Desktop Computers, Printers and Photocopy Machines २०१९-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
९६. ToR for Technical Assistance to Nepal Livestock Sector Innovation Project (Notice Published March 21, 2019) २०१९-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९७. REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE TECHNICAL ASSISTANCE TO NEPAL LIVESTOCK SECTOR INNOVATION PROJECT: Reference No. : NP-MOLD-45227-CS-QCBS (First date of Publication 21th March, 2019) २०१९-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९८. REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PREPARATION OF GUIDELINES, MANUALS, STRATEGY, IMPACT STUDY OF FMD AND PPR AND FEASIBILITY STUDY OF THE LIVESTOCK MARKET : Reference No.: NP-MOLD-96310-CS-CQS (First date of publication 18th March 2019) २०१९-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
९९. Letter of intent to award the contract of Liquid Nitorogen Containers and A.I. Refree : २०१९-०३-११ सूचना हेर्नुहोस्
१००. Letter of intent to award the contract of A.I. Sheath, A.I. Gloves, A.I. Gun : २०१९-०३-११ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. Notice for Engineering Consultancy selection (Ref No: NP-MOLD-72652-CS-CQS) २०१९-०३-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. Letter of intent to award the contract of Semen Straw Sealing, Filling and Printing Machine: २०१९-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. Letter of intent to award the contract of Ear Tags, Applicators and Pins for animal identification System: २०१९-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा : २०१९-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. Letter of intent for Double cab Pickup (NP-MOLD-45304-GO-RFB) २०१९-०२-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, बुटवल) २०१९-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०७. Letter of intent to award the contract of Atumatic Vaccinator : २०१९-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. Letter of intent to award the contract of Vaccine Box २०१९-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. Firms Qualified for Engineering Consulting Services २०१९-०१-२१ सूचना हेर्नुहोस्
११०. Invitation for Procurement of furniture and Fixtures: २०१९-०१-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१११. Procurement of FMD Vaccine; Letter of Intent: २०१९-०१-०३ सूचना हेर्नुहोस्
११२. Request for expression of interest for engineering consulting services Amendment Notice (28 December 2018) २०१८-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११३. Request for expression of interest for engineering consulting services EOI सम्बन्धी सूचनाः २०१८-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
११४. Source release २०१८-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
११५. Financial Management Consultant छनौटको लागि आशयको सूचनाः २०१८-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
११६. Request for EOI for Project Technical Expert(Lead) २०१८-१०-१० सूचना हेर्नुहोस्
११७. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, हेटौडा) सूचना हेर्नुहोस्
११८. NLSIP आयोजना सम्बन्धी जानकारीः सूचना हेर्नुहोस्
११९. TOR for BASELINE SURVEY FOR NEPAL LIVESTOCK SECTOR INNOVATION PROJECT (NLSIP) सूचना हेर्नुहोस्
१२०. TOR for Capacity Enhancement Needs Assessment (CENA) : सूचना हेर्नुहोस्
१२१. Term of Reference for Preparation Guidelines, Operating Manuals, Strategy, Impact Study of FMD and PPR and Feasibility Study of the Livestock Market: सूचना हेर्नुहोस्
१२२. Request for expression of interest for engineering consulting services EOI TOR सूचना हेर्नुहोस्
१२३. TOR for Project Technical Expert(Lead) सूचना हेर्नुहोस्
१२४. ABOUT THE RENT HOUSE HIRE सूचना हेर्नुहोस्
१२५. Project Technical Expert (Lead) छनौटको लागि आशयको सूचना। सूचना हेर्नुहोस्