नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति डाउनलोड
2 आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति डाउनलोड
3 आ.ब. २०७७/७८ को बेरुजु विवरण डाउनलोड
4 आ.व. २०७७.७८ को बार्षिक भारित प्रगति डाउनलोड
5 आ.व.२०७७/७८ को राजश्व विवरण डाउनलोड
6 आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट, निकाशा र खर्च डाउनलोड
7 आ.ब. २०७७/७८ भारित र वित्तीय प्रगतिको तुलनात्मक विवरण डाउनलोड
8 आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक प्रगति डाउनलोड
9 आ.ब. २०७८/७९ को राजश्व विवरण डाउनलोड
10 आ.ब. २०७८/७९ को प्रगति कम हुनाका कारणहरु डाउनलोड
11 आ.ब. २०७८/७९ को बेरुजुको विवरण डाउनलोड
12 आ.व. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट, निकाशा र खर्च डाउनलोड