नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

अन्य

सि.नं शीर्षक
1 CENA रिपोर्ट भोल्युम-१ डाउनलोड
2 CENA रिपोर्ट भोल्युम-२ डाउनलोड
3 Breeding Strategy and Action Plan for Genetic Improvement of Livestock in Nepal डाउनलोड
4 Feed Resources, Feeding Practices, Nutritional Status, and Future Strategies डाउनलोड
5 पशु हाटबजार संचालन विधि (नमूना ) डाउनलोड
6 सियारी पशु हाट बजार_ व्यवसाय योजना (नमुनाको लागि) डाउनलोड