नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजना कार्यान्वयन प्रगति

सि.नं शीर्षक
1 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2018/2019 डाउनलोड
2 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2019/2020 डाउनलोड
3 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2020/2021 डाउनलोड
4 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2021/2022 डाउनलोड
5 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2022/023 डाउनलोड
6 Implementation Progress Report1st Quadrimester) Fiscal Year 2023/024 डाउनलोड