नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

अन्य

सि.नं शीर्षक
1 पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ डाउनलोड
2 पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ को पाठ्यक्रम (PSC): डाउनलोड
3 नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण डाउनलोड