नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाका सम्भागहरु

क. संस्थागत तथा आवश्यक नियामक क्षमता सबलिकरण

  • नीति तथा नियमन उपसम्भाग             
  • संस्थागत सुदृढिकरणमा सहयोग                             
  • पशु सेवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा उपयोग

ख. पशु सेवा क्षेत्रमा नविनता प्रवर्द्धन तथा पशु सेवा प्रवाह आधुनिकिकरण

  • उत्पादक संस्थाहरु लाई सहयोग                         
  • सेवाको आधुनिकिकरण तथा उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन                                   
  • कृषकहरुका लागी तालिम तथा प्रसार सेवा

ग. निश्चित पशुजन्य उत्पादनहरूमा साना कृषक समावेशी मूल्य श्रृंखला प्रवर्द्धन

  •  उत्पादनशिल साझेदारीको बिकास         
  •  पशुजन्य बिशेष मूल्य श्रृंखलामा लगानी सहयोग

घ. आयोजना व्यवस्थापन तथा ज्ञान सम्वर्द्धन   

प्रकाशित मिति : 2021-11-29 14:16:43