नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

निर्देशिका/कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि पहिलो संशोधन डाउनलोड
2 उप आयोजना पूर्ण प्रस्ताव तयारी, प्रस्तावन तथा मूल्यांकन विधि (प्रथम संशोधन ), २०७७ डाउनलोड
3 Sub-Project Implementation Guidelines, २०७८ डाउनलोड
4 उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयार गर्ने ढाँचा/ नमूना डाउनलोड
5 उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि डाउनलोड
6 सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया डाउनलोड
7 क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रिया डाउनलोड
8 सहकार्यमा साइलेज बनाउने मेशिन जडान कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया डाउनलोड
9 उप आयोजना पूर्ण प्रस्ताव तयारी, प्रस्तावन तथा मूल्याङ्कन विधि ( Full Proposal) डाउनलोड
10 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ लिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया डाउनलोड
11 उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि डाउनलोड
12 नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
13 सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
14 PPRS निर्देशिका २०७९ डाउनलोड