नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना - परिचय

पशुजन्य पदार्थहरुको उत्पादकत्व तथा मूल्य श्रृङ्खलामा वृद्धि र छनौट गरिएका पशुजन्य वस्तुहरु (दूध,बाख्राको मासु, पश्मिना) मा आधारित साना किसान तथा उद्यमीहरु लगायतको समानुकूलतालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना संचालनमा रहेको छ ।                                                          

आयोजनाका घटकहरु

आयोजनाका मूल सम्भागहरु