नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

Invitation for Bids for the Procurement of FMD Vaccines and Logistics for FMD Vaccination Program Contract Id NP-MOLD-304616-GO-RFB (2 Slice)