नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

बोलपत्र पेश गर्नुपूर्वको बैठक सारिएको सम्बन्धमा ।