नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Sahidnagar, Dhanusha (NP-MOLD-312542-CW-RFB)