नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि